Logo Bijbelvers.net

2 Petrus 2:1Statenvertaling
En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;

Herziene Statenvertaling*
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloo­chenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
But G1161 there were G1096 false prophets G5578 also G2532 among G1722 the G3588 people, G2992 even G2532 as G5613 there shall be G2071 false teachers G5572 among G1722 you, G5213 who G3748 privily shall bring in G3919 damnable G684 heresies, G139 even G2532 denying G720 the G3588 Lord G1203 that bought G59 them, G846 and bring upon G1863 themselves G1438 swift G5031 destruction. G684

Updated King James Version
But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.

Gerelateerde verzen
Lukas 6:26 | Titus 1:11 | Éfeze 4:14 | Maleáchi 3:5 | Jeremía 23:25 - Jeremía 23:32 | 2 Timótheüs 3:1 - 2 Timótheüs 3:9 | Micha 3:11 | Matthéüs 24:24 | Openbaring 13:14 | Jeremía 14:13 - Jeremía 14:15 | Deuteronomium 32:6 | Hebreeën 10:29 | Nehémia 6:12 - Nehémia 6:14 | Micha 3:5 | 2 Korinthe 11:13 - 2 Korinthe 11:15 | 2 Petrus 2:3 | 1 Korinthe 7:23 | Jeremía 23:16 - Jeremía 23:17 | Openbaring 5:9 | 1 Korinthe 6:20 | 1 Koningen 18:19 - 1 Koningen 18:22 | Jeremía 28:15 - Jeremía 28:17 | Micha 2:11 | Judas 1:18 | 1 Johannes 2:26 | Judas 1:4 | 2 Timótheüs 4:3 | 1 Petrus 1:8 | Romeinen 16:18 | 1 Koningen 22:6 | Openbaring 3:8 | Matthéüs 24:5 | Galaten 4:17 | 2 Thessalonicenzen 2:3 - 2 Thessalonicenzen 2:12 | Titus 3:10 | Openbaring 2:9 | Openbaring 2:13 | 1 Korinthe 11:19 | Filippenzen 3:19 | 1 Johannes 2:18 - 1 Johannes 2:19 | Kolossenzen 2:18 | Handelingen 3:13 - Handelingen 3:14 | Matthéüs 10:33 | Jeremía 29:8 - Jeremía 29:9 | 1 Timótheüs 4:1 - 1 Timótheüs 4:3 | Éfeze 1:7 | 1 Johannes 4:1 | Jesaja 56:10 - Jesaja 56:11 | Markus 13:22 | Kolossenzen 2:8 | 2 Timótheüs 2:12 - 2 Timótheüs 2:13 | Jeremía 27:14 - Jeremía 27:15 | Klaagliederen 2:14 | Jeremía 37:19 | Matthéüs 7:15 | Galaten 5:20 | Deuteronomium 13:1 - Deuteronomium 13:3 | Lukas 21:8 | Matthéüs 24:11 | Jesaja 9:15 | Zacharia 13:3 - Zacharia 13:4 | Jeremía 29:31 - Jeremía 29:32 | Galaten 2:4