Logo Bijbelvers.net

Richteren 3:15Toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE, en de HEERE verwekte hun een verlosser, Ehud, den zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man, die links was. En de kinderen Israëls zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, den koning der Moabieten. (Statenvertaling)

Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, en de HEERE deed voor hen een verlosser opstaan: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. (Herziene Statenvertaling)

But when the children H1121 of Israel H3478 cried H2199 unto H413 the LORD, H3068 the LORD H3068 raised them up H6965 a deliverer, H3467 ( H853 ) Ehud H261 the son H1121 of Gera, H1617 a Benjamite, H1121 - H1145 a man H376 lefthanded: H334 - H3027 - H3225 and by him H3027 the children H1121 of Israel H3478 sent H7971 a present H4503 unto Eglon H5700 the king H4428 of Moab. H4124 (King James Version + Strongnumbers)

But when the children of Israel cried unto the LORD, the LORD raised them up a deliverer, Ehud the son of Gera, a Benjamite, a man lefthanded: and by him the children of Israel sent a present unto Eglon the king of Moab. (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
Jesaja 36:16 | Spreuken 21:14 | Spreuken 19:6 | Richteren 3:9 | Psalmen 50:15 | Richteren 20:16 | 1 Kronieken 12:2 | Jeremía 29:12 - Jeremía 29:13 | 1 Samuël 10:27 | Psalmen 90:15 | Psalmen 78:34 | Spreuken 18:16 | Jeremía 33:3