Logo Bijbelvers.net

Esther 1:14



De naasten nu bij hem waren Cársena, Sethar, Admátha, Tharsis, Meres, Mársena, Memúchan, zeven vorsten der Perzen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk), (Statenvertaling)

met name zij die het dichtst bij hem stonden: Carsena, Sethar, Admatha, Tarsis, Meres, Marsena en Memuchan, de zeven vorsten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie inna­men in het koninkrijk). De koning zei: (Herziene Statenvertaling)

And the next H7138 unto H413 him was Carshena, H3771 Shethar, H8369 Admatha, H133 Tarshish, H8659 Meres, H4825 Marsena, H4826 and Memucan, H4462 the seven H7651 princes H8269 of Persia H6539 and Media, H4074 which saw H7200 the king's H4428 face, H6440 and which sat H3427 the first H7223 in the kingdom;) H4438 (King James Version + Strongnumbers)

And the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king's face, and which sat the first in the kingdom;) (Updated King James Version)

(Gerelateerde verzen)
2 Koningen 25:19 | Openbaring 22:4 | Matthéüs 18:10 | Ezra 7:14