Logo Bijbelvers.net

Jeremía 40:8Statenvertaling
Zo kwamen zij tot Gedália te Mizpa, namelijk, Ismaël, de zoon van Nethánja, en Jóhanan en Jónathan, de zonen van Karéah, en Serája, de zoon van Tanhúmeth, en de zonen van Efai, den Netofathiet, en Jezánja, de zoon eens Maächathiets, zij en hun mannen.

Herziene Statenvertaling*
kwamen zij naar Gedalia in Mizpa toe, namelijk Ismaël, de zoon van Nethanja, Johanan en Jonathan, de zonen van Kareah, Seraja, de zoon van Tanhumeth, en de zonen van Efai uit Netofa, en Jezanja, de zoon van iemand uit Maächa, zij en hun mannen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Then they came H935 to H413 Gedaliah H1436 to Mizpah, H4708 even Ishmael H3458 the son H1121 of Nethaniah, H5418 and Johanan H3110 and Jonathan H3129 the sons H1121 of Kareah, H7143 and Seraiah H8304 the son H1121 of Tanhumeth, H8576 and the sons H1121 of Ephai H5778 the Netophathite, H5200 and Jezaniah H3153 the son H1121 of a Maachathite, H4602 they H1992 and their men. H376

Updated King James Version
Then they came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son of a Maachathite, they and their men.

Gerelateerde verzen
1 Kronieken 11:30 | 2 Koningen 25:25 | 2 Samuël 10:6 | Jeremía 42:1 | Jeremía 37:15 | Jozua 12:5 | 2 Samuël 23:34 | Jeremía 40:11 - Jeremía 41:16 | Jeremía 43:5 | Jeremía 40:6 | 1 Kronieken 2:48 | 1 Kronieken 2:54 | Deuteronomium 3:14 | 2 Koningen 25:23 | Ezra 2:22 | Jeremía 37:20 | Jeremía 43:2 | Ezra 2:2 | 2 Samuël 10:8 | 2 Samuël 23:28 - 2 Samuël 23:29 | Nehémia 7:26 | Jeremía 42:8 | Jeremía 38:26